Embassy of the Republic of Rwanda, Seoul
 
   
 
   
황열병 관련 르완다 보건부 공문  
2016 . 04 . 20
르완다정부 전자조달시스템 도입  
2015 . 10 . 20
KT 황창규 회장과 폴 가가메 대통령  
2015 . 03 . 04
휴무 안내 (2016년 7월 6일 수요일)  
2016 . 07 . 05
휴무 안내 (2016년 7월 1일 & 4일)  
2016 . 06 . 29